previous next

 

Etudes
Monotypes, 2011
9 x 6 inches